Volleymania - Любителска Волейболна Лига

Правилник ЛВЛ Volley Mania - сезон 2019-2020


I. Общи положения

15-ти сезон на Любителска Волейболна Лига Volley Mania 2019-2020 се организира от Студио "БАЙТ" ООД и СКВ "Волей Мания". Официалени сайт на лигата www.volleymania.com

Целта на състезанието е да се популяризира волейболът и да се даде възможност на желаещите да се забавляват с приятелите и любимия си спорт

Отборите участници се разделят на следните дивизии:

         Мъжка Любителска волейболна лига

  • А дивизия
    - До 24 отбора - имат право да участват отборите участвали в А дивизия, Б1 дивизия и отборите участвали в Playoff на Б дивизия на ЛВЛ 14 сезон 2018-19 разделени на групи до шест отбора.
  • Б дивизия
    - Всички останали отбори от Б дивизия и нови отбори разделени на групи според броя отбори подали заявки за участие.
  • Б2 дивизия -
    - Една група с отборите класирали се на последните 6-8 места в групите на дивизия Б2 от сезон 2018-19

Правото на участие в дивизия се определя на база класирането на отборите от сезон 2018-19.

         Женска Любителска волейболна лига /осми сезон/

В случай, че отборите, заявили участие в женската дивизия, са повече от седем, се разделят на групи според броя отбори подали заявки за участие

Жребият и определяне графика за женската лига ще се проведат на Техническата конференция заедно с определянето на графика за мъжката лига.Кръговете от женската лига ще бъдат с предварително определени дати, в които трябва да се проведе съответният кръг, не се допуска промяна на кръговете.

(* Забележка: женският вариант ще се организира, ако има подадени заявки от най-малко четири женски отбора. В случай на по-малко от четири отбора, подалите заявки при желание могат да се включат към мъжката ЛВЛ)

    Схемата на класиране за плейоф и финалните срещи се определя след уточняване на точния брой отбори участници в състезанието, като схемите за двете дивизии на мъжката и женската ЛВЛ може да са различни;
            - при 20 и повече отбора в дивизия - playoff 16 отбора
            - при по-малко от 20 отбора в дивизия - playoff 8 или 12 отбора

    Срещите от редовния сезон и финална фаза (плейофа) на състезанието се провеждат в залите на участващите отбори, осигурени от съответния отбор домакин за негова сметка;
    Финалните срещи се провеждат в зала с възможност за посещение от зрители, която се осигурява от Организационния комитет.

    Състезанието се провежда на територията на град София;
    При заявки от четири и повече отбора от близки населени места в един регион може да се сформира регионална група. Във всички останали случаи отборите са равнопоставени при жребия.

    При заявки от отбори извън София:
• за отборите от всички дивизии са в сила следните правила:
    - домакинската среща на отбора извън София се играе в съответния град в случай, че отборът от София е съгласен да пътува за гостуване;
    - домакинската среща на отбора извън София се играе в София в случай, че отборът от София не е съгласен да пътува за гостуване. В този случай отборът от София трябва да осигури зала и 70% от съдийските такси за своя сметка.

    За груповата фаза на турнира в случай, че и двата отбора са извън София и единия или и двата откажат да пътуват, срещите между тези обори се провеждат в София като домакина поема разходите за мача (важи за всички дивизии)

Решението на отбора от София дали пътува или не се обявява на техническата конференция и важи за цялата групова фаза на турнира.

Според броя на отборите се организира жребий и се изготвя схема на състезанието.

Официалната топка, с която се провеждат срещите от състезанието, e Mikasa MVA 200/200CEV и се осигурява от отбора домакин.
За провеждането на мача трябва да са осигурени две еднакви като модел топки.
Ако домакинът не може да осигури такава топка, може да се играе с предоставена такава от госта или предварително да е поискано съдействие от Организационния комитет.


Ръководство

    Ръководството на състезанието се осъществява от Организационен комитет с председател Ц. Андреев, сформират се Дисциплинарна и Апелативна комисия към ЛВЛ.
Организационният комитет разработва правилника за провеждане на състезанието и следи за неговото изпълнение.
Правилникът важи за сезон 2019-20.

    Организационният комитет има право да прави корекции на правилника за следващи издания на ЛВЛ, като своевременно публикува промените в сайта на лигата - www.volleymania.com.

    На техническата конференция Организационният комитет съставя и съгласува графика за всички срещи за двата дяла от редовния сезон на състезанието.
Графикът се публикува, проверява и коригира до 28.09.2019. След като разписанието е съобразено с натовареността на отборите и графикът е напълно зает, промени от страна на отборите се правят, съгласно условията за пренасочване на срещи.

    В случай на възникване на конфликтни ситуации, решение се взима от Дисциплинарната комисия (ДК) към ЛВЛ на база Дисциплинарния правилник(ДП) (изтегли от тук) за сезон 2016-17, който е неразделна част от настоящия правилник за провеждане на състезанието. Обжалване на решения на Дисциплинарната комисия се прави пред Апелативната комисия, която е в състав членовете на ДК, Организационния комитет и по един представител на отборите от двете дивизии, избрани на техническата конференция преди началото на ЛВЛ.

    Обжалването трябва да се направи в съответствие със сроковете и условията съгласно ДП чрез подаване на жалба на официалния е-mail на ЛВЛ (volleymania@gmail.com) и в съответната тема във форума към сайта на лигата (forum.volleymania.com), в която е публикувано решението. Жалба, която не е подадена в определените срокове и при съответните изисквания или не е подадена на съответните места, указани по-горе, не се разглежда.

I. Общи положения
II. Срокове

Краен срок за подаване на заявка за участие: 13 Септември 2019 г.;

Краен срок за промяна и одобрение на картотека: 27 Септември 2019 г.;
(*състезатели, които не са картотекирани до този срок, нямат право да участват в турнира.)

Краен срок за плащане на таксата за участие по баков път: 27 Септември 2019 г.;

Техническа конференция: 15 Септември 2019 г.;

описание начало край
Заявки за участие 29.08.2019 13.09.2019
Техническа конференция 15.09.2019
Плащане такса за участие по банков път 27.09.2019
Есенен дял 28.09.2019 01.12.2019
Прoмяна на какртотека 02.12.2019 31.12.2019
Пролетен дял 02.12.2019 01.03.2020
Финална фаза - 1-ви кръг Playoff 05.03.2020 22.03.2020
Финална фаза - 2-ри кръг Playoff 24.03.2020 12.04.2020
Финали 25.04.2020 26.04.2020


II. Срокове
III. Условия за участие

3.1. Участие
• В Любителска волейболна лига Volley Mania право да участва има всеки отбор, отговарящ на изискванията на настоящия правилник.
Мъже: Ограничения по пол и възраст няма.
Жени: Не се допускат мъже в отборите, ограничения по възраст няма.

За участие в състезанието отборите са длъжни:
• Да подадат заявка за участие в състезанието по електронен път преди крайния срок -
13 Септември 2019 г. изтегли заявка за участие от тук

• заявката се изпраща на e-mail: volleymania@gmail.com

• Да заявят зала за провеждане на срещи като домакини или да заявят съдействие за зала от Организационния комитет. Ако не са заявени зали, заявката се счита за недействителна.
• При заявено съдействие за зала от Организационния комитет, заявката за съдействие се счита за валидна след внасяне авансово на дължимата сума за домакинските мачове за осигурената зала. В случай, че отборът се откаже да ползва осигурената от Организационния комитет зала, до техническата конференция се възстановява 70% от сумата.
• При заявено съдействие от Организационния комитет за осигуряване на зала, отборът трябва да внесе таксата за залата:
      - по банков път до 27.09.2019 г.
      - в брой на техническата конференция
а всички срещи, на които отборът е домакин, според графика за провеждане на ЛВЛ.
В противен случай се счита, че отборът се отказва от осигурената от Организационния комитет зала.

• Да внесат таксата за участие в състезанието, описана в приложението за съответната дивизия, по банков път или в брой на техническата конференция.
• Да нямят задължения от предишни сезони.
• Да имат зала, отговаряща на изискванията на Организационния комитет, за съответната дивизия
• Да имат представител на отбора, с който се съгласува: графикът на срещите, промените в графика, промяна в правилника, обсъждане решения на Организационния комитет.
• Представител на отбора да присъства на жребия до пълното определяне на графика на мачовете на неговият отбор.

3.2. Декларации и задължения на участващите отбори и състезатели:
• С подаването на заявката всеки състезател от отбор, в лицето на своя представител, се съгласява напълно с условията на настоящия Правилник и декларира своето съдействие за провеждането на състезанието и декларира отказ от отговорност на Организационният комитет за травми и контузии получени по време на състезанието.
• С подаването на заявката представителят на всеки отбор декларира, че е получил добросъвестно личните данни на членовете на своя отбор, информирал ги е за целите, за които ще бъдат използвани, и има тяхното съгласие да ги предоставя на трети лица, включително на Организационния комитет.
• Състезателите, участващи в ЛВЛ, са длъжни да спазват добрия тон в отношенията с противниковите играчи и съдиите и да спазват стриктно разпорежданията на последните.
• Спазване на изискванията към екипировката на отбора, описани подробно в приложението за съответната дивизия.

3.3. Зали
• отборите могат да участват в състезанието, ако имат подходяща за това зала според изискванията, описани в приложението за съответната дивизия.
Дивизия височина отстояние начален отстояние странични линии
А мин. 6,5 м мин. 4 м мин. 3 м
Б мин. 6,5 м мин. 3 м мин. 2 м
Б2 мин. 6 м мин. 2,5 м мин. 1,5 м
Жени мин. 6 м мин. 2 м мин. 1,5 м
• отборите могат да заявят съдействие от Организационния комитет за зала за домакинските си срещи
• за финалните срещи Организационният комитет е длъжен да осигури зала с възможност за посещение на зрители.

3.4. Финансиране
• всеки отбор внася сума за участие в състезанието, както следва за съответната дивизия;
Дивизия такса по банка на техническата конференция такса + 14 бр. екипи участие в турнира за купата
А 546,00 лв. 596,00 лв 1160,00 лв 120,00 лв
Б 492,00 лв. 546,00 лв 1130,00 лв 120,00 лв
Б2 444,00 лв. 492,00 лв 1070,00 лв 120,00 лв
Жени 318,00 лв. 362,00 лв 995,00 лв не
• сумата за участие е за един отбор до 14 състезатели, независимо от броя на записаните в него състезатели, и се заплаща най-късно в деня на жребия;
• всеки отбор може да картотекира до 20 състезатели като за всеки състезател над 14-ти се заплаща допълнителна такса от 40 лв. за мъжката лига и 30 лв. за женската;
• такса + 14 екипа включва:
    - Такса за участие в лигата
    - Екип Ereea фланелка и гащета (по избор: фланелка Errea + гащета Skin/New Skin/Amazon)
    - брандирне на номера на екипите

• сумата важи само за сезон 2019-20 година. На всички такси за участие в лигата e начислен ДДС.
• Организационният комитет си запазва правото да промени сумата за следващи издания на състезанието;
• средствата се използват за наем на зала за Финалните срещи, наемането на съдии I-ва и/или национална категория за Финалните срещи, изработване на награди, награден фонд (екипировка за волейбол) и други необходими и свързани с организацията на състезанието разходи;
• отборите, заявили съдействие от Организационния комитет за зала за домакинските си срещи, заплащат таксата за залата заедно и в сроковете за внасяне на таксата за участие в лигата.
• отборът домакин заплаща изцяло хонорарите на съдийската бригада за срещите от редовния сезон и хонорарите на съдийската бригада за фазата на плейоф;
• при трети мач за фазата на плейоф разходите за мача (за зала и съдии) се разделят по равно между двата отбора;
• при срещи извън населено място, в което има съдийска колегия, отборът гост осигурява за своя сметка транспорт на съдийската бригада до съответното населено място;
• на отборите отпаднали/отстранени/дисквалифицирани по каквато и да е причина от състезанието, сумата за участие не се възстановява;
• Организационният комитет не се отчита пред отборите за изразходването на средствата.


3.5. Провеждане на срещите
• срещите се провеждат в съответствие с действащите международни правила за волейбол;
• Организационният комитет съставя график за провеждане на турнира след изтеглянето на жребия за всички дивизии;
• отборите се срещат по два пъти - "домакин" и "гост", при някои групи с 5 отбора отборите може да се срещнат и по три пъти;
• всеки отбор трябва да осигури зала за домакинските си срещи за достатъчно време за мач от пет гейма, с регламентираните от правилника технически почивки, както и залата да е достъпна най-малко 30 (тридесет) минути преди началото на мача;
• гостуващият отбор трябва да се яви в съответната зала в деня и часа съгласно графика за провеждане на турнира;
• часът посочен в графика на срещите е началният час на започване на мача;
• мачът започва най-късно 15 (петнадесет) минути след часа, посочен в графика на срещите. При нарушение на това правило се записва служебна загуба на закъснелия отбор и се отнема 1 (една) точка от актива на отбора;
• представителят на отбора домакин трябва да съобщи резултата от срещата на Организационния комитет и/или да го публикува в съответната тема от форума към сайта на ЛВЛ не по-късно от 3 (три) дни след провеждането на съответната среща;
• при възможност Организационният комитет изпраща свой представител на всяка среща.

• Организационният комитет не осигурява лекар по време на организираните срещи и не носи отговорност за травми, настъпили по време на състезанието.
• Организационният комитет не осигурява охрана по време на срещите; за сигурността преди, по време и след срещата е отговорен отборът домакин.3.6. Точки
За всяка среща на отборите се присъждат точки, както следва:
• за победа с 3:0 и 3:1 - 3 (три) точки;
• за загуба с 3:0 и 3:1 - 0 (нула) точки;
• за победа (загуба) с 3:2 - 2 (две) точки за победителя и 1 (една) точка за загубилия;
• за неявяване на отбор или непълен отбор (по-малко от шест състезателя) и при служебна загуба - отнема се една точка (-1);
За мачовете от турнира за купата се присъждат точки според класирането на отбора в турнира и се прибавят към точките на отбора за класиране в групата.


3.7. Пренасрочване на мачове
• всеки отбор има право да пренасрочи до ЕДНА среща от състезанието само при форсмажорни обстоятелства ;
• пренасрочването трябва да бъде съгласувано с представителят на противниковия отбор и Организационния комитет в писмен вид на официалната електронна поща не по-малко от 7 (седем) дни преди срещата.
пример: при насрочен мяч в неделя, мача може да се пренесрочи най-късно в понеделник на същата седмица.
              - за пренасрочване пoискано и съгласувано от 3 до 7 дни преди определените за мача дата и час отбора поискал преместването дължи такса от 40 лв.
              - за пренасрочване пoискано и съгласувано по-малко от 3 дни преди определените за мача дата и час отбора поискал преместването дължи такса от 70 лв.

В противен случай срещата се провежда съгласно графика;
• при не платена такса за късно пренасрочване отбора губи право да пренасрочва други срещи.
• представителите на двата отбора, със съдействието на Организационния комитет, трябва да се споразумеят за датата и часа за пренасрочване на срещата. Представителят на отбора, искащ пренасрочването, трябва да съобщи общото решение за пренасрочването на Организационния комитет преди срещата.;
• датата за пренасрочване трябва да е в рамките на максимум три седмици от определената на техническата конференция дата;


3.8. Неявяване на отбора:
• за А дивизия:
              - при неявяване на отбор или явяване в непълен състав (по-малко от шест човека) на отбора се записва служебна загуба.
• за Б дивизия и женска лига:
              - в случай, че отбор се яви в състав от пет човека, срещата се провежда, като се определя позицията на липсващия състезател при завъртането, и при достигане на тази позиция за изпълнение на начален удар отборът губи точка и началния удар (както при сгрешен начален удар);
              - в случай, че отбор има по-малко от пет човека, се записва служебна загуба;


III. Условия за участие
IV. Отбори

4.1. Състав на отборите
• всеки отбор може да регистрира при подаване на заявката си за участие в състезанието до: 14 (четиринадесет) човека;
• при регистрацията на отбора се предоставя обща снимка, както и индивидуални снимки на всеки състезател, подходящи за изготвяне на картотека на отбора;
• въз основа на подадената заявка, Организационният комитет изготвя картотека за всеки отбор с регистрираните състезатели. Картотеката съдържа име и фамилия, състезателния номер и снимка на всеки регистриран играч на съответния отбор.
По свое усмотрение Организационният комитет може да откаже да картотекира състезатели. които са имали некоректно, подигравателно, заплашително и обидно поведение спрямо противника, съдиите, представители на Организационния комитет и други длъжностни лица по време на предишни издания на ЛВЛ.
• преди началото на всяка среща, представителят на отбора предоставя на съдийската бригада картотеката на отбора и тимов лист с който определя състезателите, които ще вземат участие в съответната среща, като имената им се записват в протокола за срещата; играчи, които не са записани в протокола преди срещата, нямат право да вземат участие в съответната среща.
• при не представена картотека на отбора на съдийската бригада до 15 минути след началния час на мача, на отбора без картотека се записва служебна загуба.
• право да играят в отбора имат само официално картотекираните състезатели. При нарушение на тази точка, всички срещи, в които е участвал нерегистриран състезател, се записват като загуби за отбора;

• В отбоборите може да участват състезатели картотекиран като състезатели в Българска федерация по волейбол съгласно таблицата
      - А дивизия общо до 2-ма състезатели
      - Б дивизия общо до един състезатели
      - Б2 дивизия не се допускат състезатели имали картотека е БФВ последните три сезона
      - Женска дивизия общо до 2-ма състезатели

Дивизия първенство 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 с картотека в БФВ
А Супер Лига не не не 1 състезател максимум двама състезатели
Висша лига не не 1 или 2 състезатели
А НФГ не 1 или 2 състезатели
Б Супер Лига не не не не не
Висша лига не не 1 състезател максимум един състезатели
А НФГ не 1 състезатели
Б2 Супер Лига не не не не не
Висша лига не не не не
А НФГ не не не не
жени Супер Лига не не не 1 състезател максимум двама състезатели
Висша лига не не 1 или 2 състезатели
А НФГ не не 1 или 2 състезатели


• При нарушение на тази точка всички срещи, в които е участвал този състезател, се записват като загуби за отбора;

• Нередовните състезатели се лишават от право на участие в следващият сезон на лигата.
• С разрешение на Организационният комитет в отборите от А и Б дивизия може да има повече от един състезател картотекирани в юношеските направления към БФВ, но при такова разрешение тези отбори нямат право да играят във финалната фаза на турнира, независимо от класирането им в груповата фаза.
След изграване на 5-те мача от есенният дал на първенството могат да се правят промени в състава на отбора
• всеки отбор има право да промени не повече от 2 (двама) от състезателите - промяна на вече регистрирани и/или добавяне на нови за участие в ЛВЛ през сезон 2018-98 г., като отбора не може да надхвърля максималния брой от 14 състезатели; За изготвяне на нова картотека се заплаща такса в размер на 25 (двадесет и пет) лв.
• такса за издаване на загубена или дубликат на картотека без промяна в състава 10 лв.
• един и същи състезател няма право да бъде регистриран в няколко отбора от ЛВЛ едновременно, независимо от това в коя дивизия участват отборите. При нарушение на тази точка, всички срещи, в които състезателят е участвал, се записват като загуби за отборите, в които е играл;
• при необходимост от проверка на даден състезател представителят на отбора е длъжен да съдейства на Организационния комитет с необходимата за проверката допълнителна информация. В случай, че представителят на отбора не окаже съдействие на Организационния комитет и ДК, последните имат право да вземат решение по собствена преценка на базата на информацията, с която разполага, дори и тя да не е безспорна. Решението на Дисциплинарната комисия може да се обжалва пред Апелативната комисия съгласно условията, описани в Дисциплинарния правилник.

4.2. Права и задължения на представителя на отбора
• представлява отбора при контактите с останалите отбори и Организационния комитет;
• трябва да предостави телефон и електрона поща (по желание Skype, Viber…), на които да може винаги да се осъществи връзка с него;
• представителят на отбора трябва да предостави на Организационния комитет в случай на необходимост координатите на още един представител от своя отбор, който да поеме неговите задължения в случай на невъзможност на изпълнение на последните от основния представител. Когато не са осигурени данни на втори представител на отбора и ако Организационният комитет не може да се свърже с представителя, отговорността от последствията за отбора се носи от представителят на отбора
• трябва да предостави потребителско име във форума на ЛВЛ, с което ще може да участва в дискусиите и гласуванията в под-форума на представителите на отборите участници;
• участва в събранията на представители на отборите;
• информира и осигурява присъствието на отбора си за срещите от графика на ЛВЛ;
• задължително присъства на Техническата конференция преди на началото на лигата;
• позицията му се счита от Организационния комитет за позицията на отбора, който представлява;
• представителят на отбора и неговият заместник са единствените контактни лица от гледна точка на Организационния комитет;
• преди началото на всяка среща предоставя на съдийската бригада картотеката на отбора и тимов лист с който определя кои състезатели ще вземат участие в съответната среща;
• представителят на отбора домакин трябва да съобщи резултата от срещата на Организационния комитет и/или да го публикува в съответната тема от форума към сайта на ЛВЛ, не по-късно от три дни след провеждането на съответната среща;
• при искане за отлагане на среща представителя на отбора уведомява за исканото отлагане представителя на другия отбор и Организационният комитет едновременно в писмена форма на официалните електрони пощи;
• при отлагане на среща Организационният комитет информира съдийската бригада и със съдействието на Националната съдийска комисия по волейбол осигурява такава за отложената среща;


IV. Отбори
V. Съдйство

5.1. Съдии
• Националната съдийска комисия по волейбол, със съдействието на Организационния комитет и въз основа на графика за провеждане на срещите от състезанието, осигурява съдийски бригади за срещите, които включват: първи, втори съдия и секретар съответни категории, описани в приложението за съответната дивизия;

• по възможност за всяка среща на даден отбор съдиите е добре да са различни;

• контестации за съдийски отсъждания се разглеждат от Дисциплинарната комисия след подадена своевременно контестация, внесена такса за разглеждане и предоставен видео запис на срещата съгласно условията в ДП;

• за финалните срещи Организационният комитет, със съдействието на Националната съдийска комисия по волейбол, осигурява съдии национална или по-висока категория;

• съдиите и секретарят на съответната среща следят за правилното провеждане на срещата и коректното попълване на протокола;

• съдиите съхраняват протокола от срещата и го предават на Организационния комитет до 25 дни след срещата;

• при неявяване на съдия и/или секретар на среща, представителят на отбора уведомява Организационния комитет, а той от своя страна уведомява Националната съдийска комисия по волейбол, която следва да наложи съответното наказание на неявилия се съдия, съобразно своя вътрешен правилник;

• при неявяване на съдия и/или секретар на среща такса за неявилия се съдия не се заплаща.

• при непроведена среща по вина на някой от отборите (служебна загуба поради неявяване) се заплаща 50% от съдийската такса за съответната дивизия.

• при срещи извън населено място, в което има съдийска колегия, отборът домакин заплаща освен съдийския хонорар и 10 (десет) лева командировъчни на всеки член на съдийската бригада. Ако съдийската бригада е от съответното населено място, командировъчни не се начисляват;

• при срещи извън населено място, в което има съдийска колегия, отборът гост осигурява за своя сметка транспорт на съдийската бригада до съответното населено място;

5.2. Хонорари на съдийските бригади за сезон 2018-2019

Дивизия съдийска бригада групова фаза 1/8 финали 1/4 финали 1/2 финали
А съдии 2х 28 лв. - 2х 30 лв. 2х 40 лв.
секретар 18 лв - 18 лв. 20 лв.
общо 74 лв - 78 лв. 100 лв.
Б1 съдии 2х 23 лв. 2х 23 лв. 2х 25 лв. -
секретар 18 лв 18 лв. 18 лв. -
общо 64 лв 64 лв. 68 лв. -
Б2 съдии 2х 18 лв. 2х 23 лв. 2х 25 лв. -
секретар 15 лв 18 лв. 18 лв. -
общо 51 лв 64 лв. 68 лв. -
жени съдии 2х 18 лв. - 2х 22 лв. 2х 25 лв.
секретар 15 лв - 15 лв. 15 лв.
общо 51 лв - 59 лв. 65 лв.
Турнир за Купата на ЛВЛ:
съдийска бригада квалификации 1-16 мач 16-29 мач
съдии 2x 20 лв. 2x 20 лв. 2x 25 лв.
секретар 15 лв. 15 лв. 15 лв.
общо 55 лв. 55 лв. 65 лв.

*Може да има корекция на съдиските хонорари след съгласуване с НСКВ

V. Съдийство
VI. Play-off и Финални срещи

6.1. Mач за Супер Купата на ЛВЛ Volley Mania

Мачът за Суперкупата ще се проведе на 20.10.2019.
Мачът ще се проведе между шампиона на лигата и носителя на Купата на лигата за предишния сезон 2018-19.
В случай че шампиона и носителя на Купата на лигата е един и същи отбор мача ще се играе срещу финалиста от турнира за купата.

6.2. Плейоф и Финални срещи
• срещите от фазата на плейоф се провеждат в залите, осигурени от участващите отбори;
• в зависимост от броя на участниците в състезанието, се определя броят на участниците в плейоф с пряко елиминиране и може да е различен за двете дивизии;
        - за А и Б дивизия се класират:
              - 16 отбора при редовен сезон с повече от 20 отбора
              - 12 отбора при редовен сезон от 15 до 20 отбора
              - 8 отбора при редовен сезон с по-малко от 15 отбора


Броя на отборите от Б дивизия които се класират за финалната се определя на техническата конференция след определяне на броя отбори и групи в дивизия Б и Б2 и се променя в правилнника:
        - Б: 11 или 15 отбора
        - Б2: 1 отбор

Срокове за провеждане на финалните срещи:
• първа фаза срещите от 1/4 финалите на женска дивизия и 1/8 финалите на А и Б дивизия се провеждат до две победи от три срещи в следните седмици (съответно първи мач на 07-08 Март 2020 и реванш 14-15 Март 2020, трети мач 21-22 Март 2020) в залите на отборите на разменено гостуване, при трета среща разходите се поемат по равно от двата отбора;
• втора фаза срещите от 1/2 финалите на женска дивизия и 1/4 финалите на А и Б дивизия се провеждат до две победи от три срещи в следните седмици (съответно първи мач 28-29 Март 2020, реванш 04-05 Април 2020, трети мач 11-12 Април 2020) в залите на отборите на разменено гостуване, при трета среща разходите се поемат по равно от двата отбора;
• при трета среща мачът се провежда в залата на отбора с по-добро класиране в груповата фаза, по взаимно споразумение може да се проведе в неутрална зала;
• за фазата на плейоф пътуването за гостуване извън София е задължително за отборите от София, които са се класирали за тази фаза от състезанието
• полуфиналите на на А и Б дивизия ще се проведат в две срещи само при определени всички 4-ри полу-финалисти на Б дивизия до 05.04.2020, в този случай първият полуфинален мач ще е на 11-12.04.2020, а вторият по време на финалите. В случай на разменени победи финалиста ще бъде определен от златен гейм до 15 точки.
• финалните срещи при схема с плейоф се състоят от: полуфинали (при playoff от 16 отбора), мач за трето/четвърто място и финал, като срещите се провеждат в зала, осигурена от Организационния комитет с възможност за посещение от зрители;
• победителите в полуфиналите играят финал, победените за 3/4-то място;
• финалните мачове се провеждат в една среща
• отборите, заели призовите първо, второ и трето място, получават съответно златни, сребърни и бронзови медали, купа и част от предметния награден фонд;
• графикът и условията за участие в плейофа и финалните срещи се определят след изтегляне на жребия за редовния сезон и определяне на схемата на плейоф;
• след изиграване на всички срещи от сезона се определя крайното класиране според точките (за победа, загуба, неявяване);
• в случай на равни точки, класирането се определя от броя спечелени мачове
• в случай на равенство, класирането се определя от коефициента на спечелени и загубени точки (брой спечелени, разделен на брой загубени точки в геймовете);
• в случай на ново равенство, класирането се определя от геймовия коефициент (брой спечелени, разделен на брой загубени геймове);


6.3. Преминаване межди двете дивизии на мъжката ЛВЛ
• Преминаването между А и Б дивизия става между сезоните на ЛВЛ;
• Преминаването ще се оредели на база броя отбори във всяка дивизия за сезон 2019-2020;

• Преминаването/оставането в съответна дивизи можа да стане с playout и/или квалификационен турнир началото на следващият сезон

VI. Play-off и Финални срещи
VII. Турнир за Купата на ЛВЛ


7.1. Турнир за купата на ЛВЛ
• Провежда се по схема до 16 отбора с двойно елиминиране.
• Турнирът се провежда по предварително определен график и не се допуска промяна/отлагане на мачовете.
• Всички отбори имат право да участват в турнира.
• Такса за участие в турнира: 120 лв..
• Всички срещи от турнира се провеждат в зали отговарящи на изискванията за А дивизия.
• При срещи между отбори от един регион/град срещите може да се проведат в залата на отбора с по-предно класиране в основната схема на турнира.

• Съдийски такси за мачовете от турнира:
  - квалификации и мачове 1-16 от основната схема: 20 лева на съдия и 15 лева на секретар или общо 55 лева за цялата съдийска бригада на мач;
  - всички останали кръгове: 25 лева на съдия и 15 лева на секретар или общо 65 лева за цялата съдийска бригада на мач;
• Разходите за срещите се разделят по равно между отборите.
• Точките в зависимост от класирането в турнира за купата се прибавят към точките за класирането в групите в първенството
    1-2 място: 4 точки
    3-4 място: 3 точки
    5-6 място: 2 точки
    7-8 място: 1 точка
    9-16 място: 0 точки
• Позициите в схемата се определят на база класирането на отборите в двете дивизии за предходния сезон 2018-19 както следва: 1-12 позиция отборите от А дивизия, първото място в Б дивизия е 13-а позиция в основната схема, второто е 14-а, третото е 15-а и т.н.
• При отбори не участващи в турнира за купата, схемата се попълва от следващия отбор в класирането от предходния сезон на ЛВЛ 2017-18.
• При повече от 16 отбора на 28-29.09.2019 се провеждат квалификационни срещи за влизане в осем места в основната схема при условията за провеждане на турнира.
• за отбори, които не са взели участие в предишното издание, позицията в основната схема (квалификациите) се определя чрез жребии.


VII. Турнир за Купата на ЛВЛ